Saturday, 23 Sep 2023
Home
Search
Menu
Share
More
admin on PDF
15 Aug 2023 15:52 - 7 minutes reading

المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان Pdf

Topik 1: Mengenai Qada dan Qadar, Hukum-hukum dan Pantangan dalam Agama Islam, Mengenai Tauhid, Mengenai Etika dan Akhlak dalam Islam

Gambar Pendukung

Topik 1: Mengenai Qada dan Qadar, Hukum-hukum dan Pantangan dalam Agama Islam, Mengenai Tauhid, Mengenai Etika dan Akhlak dalam Islam

Tentang Qada dan Qadar

Dalam ajaran Islam, Qada dan Qadar mengacu pada takdir dan ketetapan Allah terhadap segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Qada menggambarkan ketetapan Allah yang mutlak dan pasti, sementara Qadar menunjukkan pengaturan dan ketetapan-Nya terhadap perjalanan hidup dan peristiwa-peristiwa di dunia ini.

Hukum-hukum dan Pantangan dalam Agama Islam

Islam sebagai agama memberikan petunjuk hidup yang mencakup hukum-hukum dan pantangan untuk membimbing umatnya dalam menjalani kehidupan yang benar dan baik. Hukum-hukum ini meliputi segala hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti menjalankan ibadah lima waktu, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sedangkan pantangan-pantangan ini meliputi segala hal yang diharamkan, seperti berbuat maksiat, mencuri, atau berdusta.

Mengenai Tauhid

Tauhid adalah konsep mendasar dalam Islam yang mengajarkan tentang keesaan Allah, yaitu bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan hanya Allah-lah yang berhak disembah. Mengenai Tauhid mencakup kepercayaan akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagai sumber segala-galanya, serta menolak segala bentuk kesyirikan atau penyimpangan dari keesaan Allah yang sejati.

Mengenai Etika dan Akhlak dalam Islam

Etika dan Akhlak dalam Islam merujuk pada tata kelakuan atau perilaku yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam mendorong umatnya untuk memiliki moral dan etika yang terpuji, seperti jujur, adil, sabar, rendah hati, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Etika dalam Islam juga meliputi tata krama dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, serta seluruh makhluk-Nya.

Tentang Ibadah dan Thaharah

Mengenal Ibadah dan Thaharah

Pentingnya Ibadah dan Thaharah dalam Agama Islam

Ibadah dan thaharah adalah dua aspek yang sangat penting dalam praktik keagamaan umat Islam. Ibadah mencakup semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Sementara itu, thaharah berkaitan dengan kebersihan secara jasmani maupun rohani yang menjadi prasyarat bagi ibadah yang benar dan diterima oleh Allah.

Thaharah terdiri dari dua aspek, yakni taharah badaniyah (kebersihan jasmani) dan taharah ruhaniyah (kebersihan rohani). Taharah badaniyah meliputi mandi wajib, wudhu, dan membersihkan diri dari najis. Sementara itu, taharah ruhaniyah melibatkan membersihkan hati dan pikiran dari dosa dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT.

Agama Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sebagai bagian dari ibadah. Melalui ibadah dan thaharah, umat Muslim diharapkan dapat memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Mengenal Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Kebaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Islam

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan praktik keagamaan yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam serta mengekspresikan kewajiban sosial umat Muslim. Ketiga konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di dalam masyarakat.

Read more:

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, asnaf, dan lain sebagainya. Infaq adalah memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang lain di luar kewajiban zakat sebagai wujud kepedulian sosial. Sementara shadaqah melibatkan memberikan sedekah secara sukarela tanpa ada batasan tertentu.

Melalui praktik zakat, infaq, dan shadaqah, umat Muslim diajarkan untuk berbagi rezeki kepada sesama, meningkatkan kesadaran sosial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga konsep tersebut juga mengajarkan umat Muslim untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT serta menjadi pelajaran tentang pentingnya sikap dermawan, adil, dan peduli terhadap sesama.

Mengenal Puasa dan Hari Raya

Makna Puasa dan Hari Raya dalam Islam

Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim pada bulan Ramadan. Puasa melibatkan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkannya mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu, puasa juga bertujuan untuk mengendalikan diri, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.

Hari Raya adalah momen yang dinanti oleh umat Muslim, di mana mereka merayakan berakhirnya bulan Ramadan dan juga menandai Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri menjadi saat kegembiraan dan berbagi kebahagiaan antara sesama. Umat Islam berkumpul, saling memaafkan, dan memberikan maaf di hari yang istimewa ini.

Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha menjadi waktu untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT yang mengorbankan hewan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya.

Mengenal Haji dan Umrah

Perjalanan Haji dan Umrah dalam Agama Islam

Haji dan Umrah merupakan ibadah ziarah ke tanah suci Makkah, Arab Saudi, yang memiliki makna dan keutamaan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan sekali seumur hidup oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan keuangan.

Selama melaksanakan ibadah haji, umat Muslim menjalankan serangkaian aktivitas, seperti thawaf (mengelilingi Ka’bah), sa’i (berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah), serta wukuf di Padang Arafah. Haji juga melibatkan berbagai ritual, seperti melempar jumrah (melempar batu setan), qurban, dan mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya ibadah haji.

Umrah juga merupakan ibadah ziarah ke Makkah, namun tidak memiliki status kewajiban yang sama dengan haji. Umrah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, kecuali pada saat-saat tertentu yang dilarang oleh pemerintah atau ada kebijakan khusus. Meskipun demikian, umrah tetap menjadi amalan yang dianjurkan dan memberikan pahala besar bagi umat Muslim yang melaksanakannya.

Secara keseluruhan, haji dan umrah mengajarkan umat Muslim tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, serta mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah dan berinteraksi dengan sesama Muslim.

]

Topik 3

Topik 3

Tentang Pernikahan, Perceraian, Pewarisan, Pemberian Harta, Kehendak Terakhir, Menyisihkan, Budi Pekerti, dan Kehidupan Sederhana

Pernikahan dan Perceraian dalam Pandangan Agama Islam

Pernikahan dan perceraian merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan hukum famili dalam agama Islam. Pernikahan merupakan ikatan perkawinan yang dijalankan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling pengertian. Sementara itu, perceraian adalah proses yang dapat terjadi apabila terdapat masalah yang tak dapat diatasi dalam kehidupan berumah tangga.

Pewarisan dan Pemberian Harta Dalam Agama Islam

Pewarisan dan pemberian harta adalah bagian dari sistem pembagian harta dalam hukum Islam. Pewarisan adalah proses pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Sementara itu, pemberian harta adalah tindakan sukarela seseorang memberikan harta kepada orang lain selama masih hidup.

Kehendak Terakhir dan Pengabdian Harta

Kehendak terakhir (wasiat) dan pengabdian harta adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan seseorang terkait dengan harta benda mereka dalam agama Islam. Kehendak terakhir berupa surat yang berisi keinginan terakhir seseorang yang ditulis dengan jelas dan tanggung jawab penuh, yang akan berlaku setelah meninggal. Sedangkan pengabdian harta adalah tindakan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan sebagai amal jariyah, misalnya pembangunan masjid atau rumah sakit.

Budi Pekerti dan Kehidupan Sederhana dalam Islam

Budi pekerti yang baik (adab) dan sikap rendah hati (tawadhuk) adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam agama Islam. Adab adalah tata krama atau perilaku yang santun yang harus dilakukan seorang Muslim sehari-hari. Sementara itu, tawadhuk adalah sikap rendah hati, menghargai, dan menerima segala hal yang terjadi dalam kehidupan dengan lapang dada.

Topik 4: Mengulas tentang Jihad dan Toleransi, Mengenal Khilafah dan Sistem Pemerintahan Islam, Memahami Fiqh Muamalah, Menyelami Kehidupan di Dunia dan Akhirat

Ilustrasi Terkait Topik 4

Topik 4: Mengulas tentang Jihad dan Toleransi, Mengenal Khilafah dan Sistem Pemerintahan Islam, Memahami Fiqh Muamalah, Menyelami Kehidupan di Dunia dan Akhirat

Mengungkap Jihad dan Toleransi dalam Islam

Istilah jihad dalam Islam kerap kali disalahpahami dan disalahgunakan untuk kepentingan kekerasan. Tetapi sebenarnya, jihad memiliki konsep yang lebih luas dan dalam agama ini mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai toleransi dalam menjalankan keyakinan masing-masing.

Mengenal Khilafah dan Sistem Pemerintahan Islam

Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kebijakan, serta kesejahteraan umat. Sistem pemerintahan Islam bertujuan membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera, mengikuti ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

Mengupas Fiqh Muamalah dalam Islam

Fiqh Muamalah merupakan cabang ilmu dalam agama Islam yang membahas hukum-hukum dalam hubungan antarmanusia, seperti perjanjian, perdagangan, keuangan, dan aspek lainnya. Memahami konsep fiqh muamalah memungkinkan umat Islam hidup dalam kerangka keadilan dan menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Menelisik Kehidupan di Dunia dan Akhirat Menurut Ajaran Islam

Agama Islam mengajarkan pentingnya persiapan diri untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Selain menjalankan kewajiban agama, umat Islam diajak berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih baik sambil berharap mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan di akhirat nanti.

المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان Pdf